Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ
Godło

Tu jesteś:

Strona główna Dla ósmoklasistów
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PDF Drukuj
Wpisany przez Pawelec Elżbieta   
poniedziałek, 31 maja 2021 06:14

Drodzy Uczniowie,

rekrutacja kandydatów do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Buski jest prowadzona w dwojaki sposób:

1) w SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM prowadzona jest rekrutacja do szkół ogólnodostępnych, tj.:

- I Liceum Ogólnokształcącego,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych,

- Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych,

- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

2) w SYSTEMIE TRADYCYJNYM prowadzona jest rekrutacja do szkół specjalnych, tj.:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie.

Rekrutacja do szkół specjalnych wymaga:

- uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną,

- złożenia do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia wniosku o wydanie skierowania do szkoły specjalnej (do wniosku należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),

- złożenia w szkole wymaganych dokumentów, takich jak np. wniosku rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły, aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, świadectwa ukończenia klasy programowo niższej, itp.

Szczegółowe wykazy wymaganych dokumentów szkoły publikują na swoich stronach internetowych.

KOMUNIKAT-REKRUTACJA

WAŻNE TERMINY

ELEKTRONICZNE REKRUTACJA-ETAPY

Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów

Poprawiony: wtorek, 01 czerwca 2021 06:43
 
Przed egzaminem ósmoklasisty PDF Drukuj
Wpisany przez Pawelec Elżbieta   
wtorek, 08 grudnia 2020 16:45

Poniżej macie drodzy ósmoklasiści materiał przydatny do powtórek przed egzaminem z matematyki, z którego możecie skorzystać.

1. Podstawa programowa z matematyki

CKE

2. Egzamin ósmoklasisty z matematyki (ważne informacje dotyczące zadań)

CKE

3. Arkusz egzaminacyjny - 2019

Matematyka - arkusz dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się + zasady oceniania

4. Propozycje rozwiązań do zadań z arkusza egzamiacyjnego 2019

Egzamin ósmoklasisty 2019 - webinar

(rozwiązują zadania z testu przed ogłoszeniem klucza)

5. Arkusze pokazowe z ubiegłego roku:

Arkusze pokazowe

6.Próbny egzamin NOWA ERA 2019

7.Próbny egzamin OPERON 2019

8.Próbny egzamin NOWA ERA 2018

9.Próbny egzamin OPERON 2018

10.Egzamin ósmoklasisty 2020 - zadania zamknięte

11.Egzamin ósmoklasisty 2020 - zadania otwarte

POWTÓRKI

1. MATpowtórka-Liczby całkowite

2. MATpowtórka- Ułamki

3. MATpowtórka- Potęgi i pierwiastki

4. MATpowtórka- Wyrażenia algebraiczne i równania

5. MATpowtórka- Procenty

6. MATpowtórka- Geometria płaska

7. MATpowtórka- Geometria przestrzenna

8. MATpowtórka- Układ współrzędnych

9. MATpowtórka- Elementy statystyki opisowej

10. MATpowtórka- Elementy rachunku prawdopodobieństwa

WAŻNE:

Zadania tekstowe 1

Zadania tekstowe 2

Rozwiązane zadania tekstowe

PEWNIAKI NA EGZAMINIE

Część 1

Część 2

Część 3

Nie popełnij tych błędów

Nie popełnij tych błędów

Wzory do egzaminu ósmoklasisty

Ekspresowa powtórka przed egzaminem: bryły, równania, prędkość

Na ostatnią chwilę

Krótkie filmy w których są rozwiązane zadania

Objętość graniastosłupa - rozwiązane zadanie

Objętość i pole graniastosłupa prawidłowego - rozwiązane zadanie

Objętość graniastosłupa - rozwiązane zadanie 2(w odpowiedzi - objętość graniastosłupa)

Układ współrzędnych - rozwiązane zadanie

Skala - rozwiązane zadanie 1

Skala - rozwiązane zadanie 2

Skala - rozwiązane zadanie 3

Skala - rozwiązane zadanie 4

Objętość i pole całkowite sześcianu z przekątnej- rozwiązane zadanie

Pole sześciokąta foremnego - rozwiązane zadanie

Działania na potęgach - rozwiązane zadanie 1

Ile możliwości i średnia- rozwiązane zadanie

Cięciwa i trójkąt 45, 45, 90 - rozwiązane zadanie

Dowodzenie w geometrii

Uzasadnij, że ...

Uzasadnij, że ...

Udowodnij, że ... (reszta z dzielenia)

Udowodnij, że ... (suma podzielna przez)

Działania na pierwiastkach

Materiały powtórzeniowe:

Skala
Skala na planach i mapach

Proporcja prosta
Wprowadzenie do stosunku dwóch wielkości

Stosunek dwóch wielkości

Oś liczbowa (liczby naturalne)

Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej

Liczby dziesiętne na osi liczbowej
Liczby ujemne na osi liczbowej
Ujemne liczby dziesiętne na osi liczbowej
Wartość bezwzględna i liczby przeciwne
Układ współrzędnych

Odczytywanie i zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych
-
(ciekawe zadanie - 5:50)

Długość i środek odcinka w układzie współrzędnych
Punkt kratowy
Zaznacz na osi liczbowej wszystkie liczby spełniające podany warunek

Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. Wielokąty.

CKE - szybka powtórka przed egzaminem-dzień 6 str. 10 - 13

Materiały powtórzeniowe:

Wielokąty-(5 filmów)
Trójkąty
(7 filmów) - (m.in. pole trójkąta, nierówność trójkąta i przystawanie trójkątów)
Kąty wierzchołkowe i przyległe
(3 filmy)
Kąty odpowiadające i naprzemianległe

Proste i odcinki
-
(6 filmów)
Twierdzenie Pitagorasa
-
(6 filmów)
Wielokąty foremne
-
(4 filmy)
Pola figur
-
(10 filmów)
Trójkąt 30, 60, 90
-
(5 filmów)
Trójkąt 45, 45, 90
-
(3 filmy)
Dowodzenie w geometrii
-
(6 filmów)

Można poćwiczyć:

GWO
GWO

MATZOO-Figury płaskie (1 - 12)
MATZOO
-Figury na płaszczyźnie (1 - 7)

Geometria przestrzenna

CKE - szybka powtórka przed egzaminem-dzień 7 str. 7 - 10

Materiały powtórzeniowe:

Geometria przestrzenna
Figury przestrzenne - wprowadzenie
(6 filmów)
Graniastosłupy
(6 filmów)
Ostrosłupy
(7 filmów)

Można poćwiczyć:

GWO
GWO

MATZOO-Geometria przestrzenna (1 - 8, bez 2)

Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa oraz odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.

CKE - szybka powtórka przed egzaminem-dzień 8 str. 12 - 15

Materiały powtórzeniowe:

Prawdopodobieństwo
Obliczenia praktyczne i wykresy

Porządkowanie informacji

Diagramy procentowe
Przykładowe rozwiązanie zadania z egzaminu

Ułamki:

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

Mnożenie ułamków zwykłych

Dzielenie ułamków zwykłych

MAT - POWTÓRKI - Ułamki - zadania z egzaminu

GWO

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych-opracowania

Ułamki zwykłe-opracowania

Ułamki dziesiętne-opracowania

Potęgi i pierwiastki

Działania na potęgach - podsumowanie

Potęga o wykładniku naturalnym

Pierwiastek sześcienny zadania

Tabliczka pierwiastkowania

Działania na pierwiastkach

Notacja wykładnicza

Notacja wykładnicza

GWO

MAT - POWTÓRKI - Potęgi i pierwiastki - zadania z egzaminu

Potęgi i pierwiastki-opracowania


Równania i zadania tekstowe

Rozwiązywanie równań cz. 1

Rozwiązywanie równań cz. 2

Równania - zadania tekstowe cz. 1

Równania - zadania tekstowe cz. 2

Zadania tekstowe-opracowania - WAŻNE

Poprawiony: wtorek, 08 grudnia 2020 18:58
 
Dla ósmoklasistów PDF Drukuj
Wpisany przez Dorota Kozieł-Kwaśniewska   

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.